Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy, vybavení školy

 

Základní škola, Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, je úplná základní škola s 1. - 9. postupným ročníkem. Kapacita školy je 580 žáků. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu.

Školní budova se nachází v klidném prostředí městského parku a toto umístnění je pro školu mimořádně příznivé. Od školního roku 2015/2016 byly uvedeny do provozu nově vybudované prostory nástavby hlavní budovy a škola tak přestala využívat budovu odloučeného pracoviště na ulici Riegrova. V budově školy je celkem 32 učeben a dvě tělocvičny. Část učeben je využita pro kmenové třídy, část pro odbornou výuku (jazyková učebna, dvě počítačové učebny, učebny výtvarné výchovy, společenských věd, environmentální výchovy, fyzikálně-chemická učebna, školní kuchyňka, školní dílna a keramická dílna) a část pro školní družinu. Od roku 2015/2016 je škola vybavena plošinou pro vozíčkáře a tím zcela zpřístupněna žákům s tělesným postižením. Škola je plně připojena na internet. Celkem 16 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi.

K pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny, sportovní hřiště, přilehlý park a renovované přírodní atrium školy. Nová tělocvična má parametry sportovní haly s rozměry 20 x 30 metrů. Škola využívá sportovní hřiště, které má běžeckou dráhu s umělým povrchem, hřiště na volejbal, fotbal a basketbal. Od roku 2017 bude hřiště vybaveno umělou ledovou plochou umožňující výuku bruslení. Přírodní atrium školy a parčík s herními a relaxačními prvky využívají žáci o přestávkách a v době pobytu ve školní družině. Škola má rovněž k dispozici školní pozemek - zahradu pro výuku pracovních činností a relaxaci.

V areálu školy se nachází i prostory Školního poradenského pracoviště Korálek s pracovnami psychologa a speciálního pedagoga. Stravování žáků zajišťuje školní jídelna s kapacitou 550 strávníků. Žákovské šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami.

 

 

Charakteristika pedagogického sboru

 

Pedagogický sbor má 51 členů, všichni jsou kvalifikováni. Učitelé si pravidelně zvyšují nebo rozšiřují svou kvalifikaci účastí na seminářích v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP a ICT technik z řad pedagogických pracovníků, psycholog, speciální pedagog-logoped a asistenti pedagogů; externě se na výuce podílejí učitelé náboženství a vedoucí některých zájmových kroužků.

 

 

Charakteristika žáků

 

Školu navštěvují převážně děti z Tišnova, část dojíždí z přilehlých obcí. V posledních letech přicházejí do školy děti cizích státních příslušníků /Ukrajina, Vietnam/, kterým zajišťuje škola odpovídající vzdělání.

Specifikem školy je rozšířená výuka anglického jazyka. Na 1. stupni probíhá výuka AJ od 1. ročníku, na 2. stupni má AJ rovněž vyšší hodinovou dotaci vždy v jedné ze tříd v ročníku. Výuka AJ je rovněž podpořena pořádáním pobytového studijního programu v Anglii a dalšími akcemi.

Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci budovy v letech 2013-2015 je škola plně bezbariérová, je možné poskytovat vzdělávání i žákům tělesně handicapovaným.        

Žáci se pravidelně účastní srovnávacích testů (SCIO, CERMAT…), olympiád a dalších vědomostních soutěží. Každoročně máme vysokou úspěšnost v přijetí žáků na studijní obory. Velmi dobrých výsledků dosahují žáci i v oblasti sportu (krajské i celostátní soutěže).

 

 

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

 

Dlouhodobé projekty

 

 • Dlouhodobým projektem školy je každoroční akce zaměřená na podporu čtenářské gramotnosti "Knihy mého srdce", kterou pořádáme ve spolupráci s Městskou knihovnou Tišnov.

 

Dalšími pravidelnými projekty jsou:

 • Den Země - pomoc přírodě (podnítit zájem o EVVO)
 • Atletický přebor čarodějnice Agáty (pro 1. stupeň)
 • Atletický přebor školy (2. stupeň)
 • Sportovec roku - zakončení roku v netradičních sportovních disciplínách s vyhlášením výsledků soutěže o nejlepšího sportovce příslušného školního roku
 • Mozeček roku a Mozek roku - soutěž o "nejchytřejšího žáka školy" na 1. i 2. stupni školy
 • Olympijský den - vědomostní a praktické soutěže
 • LVVZ, cykloturistický kurz
 • Škola v přírodě
 • Výukové jednodenní i týdenní pobyty v centrech ekologické výchovy (Chaloupky, Lipka Brno, INSPIRO Tišnov…)
 • Spolupráce s mateřskými školami, předškoláky a rodiči předškoláků před nástupem k povinné školní docházce (Edukativně-stimulační skupinky, akce pro předškoláky…)
 • Přehlídka jazykových dovedností
 • Jazykové pobyty v Anglii
 • Adaptační pobyty pro žáky 6. tříd

 

Do školního roku jsou zařazovány i mimořádné dny, které znamenají výrazné oživení školního života. Tím se pedagogové, ale i žáci (zastoupení Školním žákovským parlamentem), snaží příznivě ovlivňovat klima školy i jednotlivých tříd a vytvářet příjemnou atmosféru kolem sebe. Patří sem pravidelné projekty:

 • Vystupování skupiny Los Ámos (učitelé baví děti)
 • Příchod čerta a Mikuláše (9. ročníky předávají drobnosti mladším spolužákům)
 • Vánoční trhy, Adventní dílničky - výroba vánočních dárků, vánoční vystoupení
 • Den otevřených dveří - pozvání rodičů, absolventů a veřejnosti do školy
 • Pohádkový les (připravují žáci 9. ročníků pro žáky 1. stupně)
 • Pasování prvňáčků
 • Slavnost vyřazování žáků 9. ročníku

 

 

Mezinárodní spolupráce

        

Partnerskou školou je slovenská ZŠ J. A. Komenského v Seredi. Každoročně se uskutečňují přátelská utkání žáků v různých disciplínách, učitelé navštěvují otevřené vyučovací hodiny v obou školách, účastní se mezinárodních projektů. Setkání probíhají každoročně buď v Tišnově, nebo v partnerské ZŠ v Seredi. Setkání slouží současně jako metodické schůzky pedagogů, kde dochází k vzájemné výměně zkušeností.

           

 

Spolupráce s rodiči

 

Během roku se uskutečňují nejméně dvě rodičovské schůzky ve třídách. Pro zákonné zástupce žáků 1. a 6. tříd, kde vznikají nové kolektivy, nebo ve třídách, kde se mění třídní učitel, jsou organizovány schůzky na začátku měsíce září. Na prvním stupni v rámci včleňování prvků programu Začít spolu probíhají individuální hovorové hodiny, kterých se účastní učitel-rodič-žák. Konzultační den pro rodiče je první pondělí v měsíci od 15:00 - 15:30 hod, po předchozí domluvě dle potřeby i jindy. Zákonní zástupci mohou navštívit kteroukoliv vyučovací hodinu v jimi vybraném předmětu a zúčastnit se všech akcí pořádaných školou. Mohou komunikovat s učiteli přes školní e-mailové adresy a je aktualizována komunikace pomocí třídních webových stránek. Informační schůzky jsou rovněž organizovány před každou větší školní akcí.

Škola zavedla elektronické žákovské knížky se zachováním tradičních žákovských knížek a postupně bude přecházet na celkovou elektronickou dokumentaci. Na vyžádání poskytne konzultace metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovný poradce, speciální pedagog a psycholog školního poradenského pracoviště. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je vypracováván ve spolupráci s rodiči Plán pedagogické podpory, v případě nutnosti a v rámci spolupráce s příslušnou pedagogickou poradnou či speciálním poradenským pracovištěm Individuální vzdělávací plán. Náležitá pozornost je věnována spolupráci s rodiči předškoláků v rámci nástupu do prvních tříd již v mateřských školách, je organizována řada informačních a adaptačních akcí včetně edukativně-stimulačních skupinek. Rodičům žáků devátých tříd je nabízena spolupráce při přípravě přechodu na další stupeň vzdělávání (kariérové poradenství, miniveletrh středních škol apod.).

 

 

Spolupráce se Sdružením škola a rodina

 

Sdružení škola a rodina (občanské sdružení rodičů žáků) pomáhá především finančně a organizačně při pořádání různých kulturních a sportovních akcích a mimoškolních aktivit (Mikuláš, návštěva divadel, LVVZ, škola v přírodě, Sportovec roku, výuka plavání, podpora a odměny pro nadané žáky, podpora zájmových kroužků, letního dětského tábora atd.).

Sdružení se schází dvakrát ve školním roce, s vedením školy jsou projednávány náměty a připomínky rodičů k chodu školy, ředitel školy informuje o záměrech, problémech a potřebách školy.

 

 

Spolupráce se Školskou radou

 

Při škole byla zřízena Školská rada, (§ 167 a 168 zákonač.561/2004 Sb. v platném znění), která má šest členů. Dva z řad pedagogů, dva z řad rodičů, nebo zákonných zástupců a dva z řad zřizovatele. Její setkání se uskutečňují třikrát ročně, podle potřeby i častěji. Rada svoji činnost vykonává ve shodě s příslušným zákonem.


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU