GDPR

Ochrana osobních údajů

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení"), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

 

Správce osobních údajů:

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, Smíškova 840, Tišnov, zastoupená ředitelem školy

IČ: 49459708

 

Kontaktní údaje správce (ředitel školy)
Mgr. Michal Komprs
e-mail: zssmiskova@zssmiskova.cz

 

Kontaktní údaje pověřence
Ing. Petr Šústal, MPA
telefon: 704 426 282
e-mail: petr.sustal@seznam.cz

 

Základní škola Smíškova poskytuje základní vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Účel zpracování

Osobní údaje žáka a jeho zákonných zástupců jsou sbírány a zpracovávány

- pro účely plnění legislativních povinností v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení,

- na základě oprávněného zájmu správce údajů v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení,

- na základě uděleného souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení.

 

Právní základ zpracování

Škola sbírá a zpracovává osobní údaje žáka a jeho zákonného zástupce za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména těmito právními předpisy:

•             zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

•             zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

•             vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,

•             vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

•             zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

•             vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

 

Jedná se o tyto osobní údaje žáka:

Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, státní občanství, informace o zdravotním stavu, údaje o poskytovaných podpůrných opatření žákovi, docházka žáka, informace a dokumenty o průběhu vzdělávání žáka, dokumenty související s podpůrnými opatřeními žáka, dokumenty související se sociálně právní ochranou žáka, záznam o školním úrazu.

 

Jedná se o tyto osobní údaje zákonného zástupce:

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, kontakt.

Subjektu údajů je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

 

Sběr a zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce: údaje nezbytné pro zajištění denního režimu žáka, emailové adresy pro zřízení přístupu do informačního systému, historie vzdělávání žáka při přestupu, číslo účtu, na který bude zaslán přeplatek po vyúčtování stravného, kamerový systém pro zajištění bezpečnosti žáků, zaměstnanců a návštěv školy, a ochrany majetku školy.

Subjekt údajů (žák prostřednictvím zákonného zástupce, zákonný zástupce žáka) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

 

Sběr a zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu: údaje o osobách, které vyzvedávají žáka z družiny, kontakt na další osoby při náhlém onemocněním, zveřejnění fotografie žáka, testování na přítomnost omamných a psychotropních látek.

 

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje žáka a zákonných zástupců jsou zpracovávány také externě, v rozsahu daném smlouvou uzavřené mezi školou a externím provozovatelem informačního systému. Povinnosti externího provozovatele týkající se ochrany osobních údajů žáků a zákonných zástupců jsou vyřešeny uzavřeným dodatkem.

 

Předání osobních údajů do zahraničí

Škola nemá v úmyslu předat osobní údaje žáků a zákonných zástupců do zahraničí.

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu.

 

 

Doba uložení osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání školní docházky a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.

 

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Škola disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím.

 

Práva subjektu údajů

 • Každý subjekt údajů (žák prostřednictvím zákonného zástupce, zákonný zástupce žáka)
  • má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení;
  • má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno v čl. 16 Nařízení
  • má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 17 Nařízení
  • má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 18 Nařízení
  • právo na přenositelnost údajů - právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 Nařízení
  • má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;
  • má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného subjektu (žáka, zákonného zástupce) týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení.

 

Jak lze práva subjektu údajů uplatnit

Škola přijímá žádosti o uplatnění práva subjektu údajů v listinné podobě i elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních údajů subjektu údajů proti neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů.

 

Způsoby ověření totožnosti:

1. Podání je zasláno emailem a je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2. Ověřením totožnosti pracovníkem školy.

3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU