Historie

Z HISTORIE ŠKOLY

 

"Ředitelství střední školy chlapecké v Tišnově spolu s učitelským sborem a veškerým žactvem podává radostnou zprávu, že se dne 28.března 1951 škola přestěhovala do nové budovy, kterou nám Místní národní výbor v Tišnově předal. Dne 29.března 1951 jsme začali v nové budově vyučovat."

Tak zní začátek dopisu zaslaného v roce 1951 ministerstvu školství, věd a umění. Ale co  všechno předcházelo?

V posledních letech války byla stará budova chlapecké školy na Bezdušově ulici při bombardování města vyřazena z provozu. Přístřeší žákům a učitelům poskytla dívčí škola na Riegrově ulici, která vyvázla s menšími šrámy.  Tam se vyučovalo ve dvou směnách. Tak vznikla potřeba nové školy. Po provizorní úpravě poškozené budovy se vrátili žáci s učiteli zpátky a zde čekali přes pět roků v nevlídném a nehygienickém prostředí na novou školu.

Celá akce však procházela cestou s mnoha překážkami, které stavbu ohrožovaly a zpožďovaly. S výkopy bylo započato v srpnu 1947 a se samotnou stavbou na konci září téhož roku.

Projekt na stavbu byl velkorysý a velká škoda, že se neuskutečnil. Měly zde stát dvě školy s tělocvičnami a sálem pro 400 osob. Byly již vykopány a zčásti vyzděny základy, ale pak přišel příkaz práci zastavit a základy druhé školy zasypat. (Pro silné prameny spodní vody, které stavbu příliš prodražovaly). Práce byly přerušeny jen na čas, a tak se nakonec s velkým úsilím všech zainteresovaných podařilo budovy nové školy dokončit.

Přestěhování chlapecké školy z Bezručovy ulice bylo provedeno 28.března 1951. Všechen inventář přenášeli žáci i učitelé v rukou nebo jej převáželi na trakařích a vozíčcích. Stěhování se zúčastnili i správní zaměstnanci. Zásluhou celého kolektivu se podařilo tento nelehký úkol zvládnout ve dvou dnech.

6.května se žáci, učitelé a celá tišnovská veřejnost shromáždili před starou školní budovou, aby se s ní rozloučili. Po programu v sokolovně se potom odebrali k nové škole, která byla slavnostně otevřena a mohli si ji prohlédnout.

Otevřením školy však starosti neskončily. Zůstalo dokončit tělocvičnu, provést úpravu okolního terénu. Pracovalo se na uspořádání pomůcek a ny výzdobě školních interiérů. A tak v práci uplynuly tři měsíce do konce školního roku.

1.září 1951 byl zahájen první školní rok v nové budově. Ředitelem byl jmenovám odborný učitel Jan Tálský, který měl na vybudování školy značnou zásluhu. Navrhoval i zařízení odborných pracoven a kabinetů, okrasný park je osázen podle jeho návrhu a tělocvična byla postavena též jeho zásluhou. Zbývalo však ještě mnoho práce v budově samotné i v jejím okolí.

Od 1.9.1953 se devítiletá  střední škola chlapecká stává osmiletou střední školou smíšenou. Všichni tišnovští školáci byli podle obvodů rozděleni mezi naši a mezi jedenáctiletou střední školu. Ve škole bylo zřízeno 14 tříd, z toho dvě tzv. jednoročního učebního kurzu.

Na počátku dubna 1955 bylo započato s konečnou úpravou školního hřiště. Byla budována běžecká dráha a přemísťována zemina, neboť výškový rozdíl na šířku hřiště činil asi 60 cm. Byla to velká práce, na které odpracovali žáci spolu s učiteli několik tisíc brigádnických hodin.

Zahájena byla také výstavba skleníku, na jehož vybudování měli velkou zásluhu rodiče žáků za vedení zahradníka Bohumila Křivana.

26.5.1957 se konalo slavnostní otevření hřiště, práce však byly definitivně ukončeny až na podzim 1958.

V nové moderní škole se dobře učilo, ale již ve školním roce 1963/64 se začal zvyšovat počet žáků a prostory pro výuku se ukázaly jako nedostačující. Dochází tedy k prvnímu směnování, tzn. Že polovina tříd 1.stupně se učila dopoledne a druhá odpoledne. Tímto způsobem byla výuka organizována až do roku 1976, kdy žáci našií školy byli odváženi autobusy do škol v Jamném, Březině, Hradčanech a tři třídy se učily na bývalé SZTŠ na Riegrově ulici (dnešní budova gymnázia). Teprve výstavbou školy na náměstí 28.října v roce 1983 byly tyto problémy vyřešeny.

V září 1978 rozhodl MěNV zabrat část naší zahrady a postavit zde novou mateřskou školu. Zahrada se tak zmenšila téměř o polovinu.

Začátek školního roku 1979/80 zastihl vedoucí pracovníky škol v usilovné práci na plynofikaci kotelny. Celou akci řídil zástupce ředitele školy V. Matyska a aktivně se do ní zapojili rodiče žáků a pracovníci UD Olší. Rekonstrukce si vyžádala částku 470 000 korun.

Období důležitých změn ve společnosti i školství nastává po listopadu 198. Přestává se učit podle dosud platných učebnic, dochází k novelizaci školského zákona.

Na záverečném shromáždění žáků v červnu 1990 jsme se rozloučili s ředitelem Milošem Pokorným, který na škole pracoval od roku 1955. Do funkce ředitele školy byl jmenován Karel Šudák.

V říjnu roku 1992 navštívila školu delegace japonských učitelů z města Tottori. Všichni členové této studijní skupiny se zajímali o práci našich pedagogů i žáků. Navštívili několik vyučovacích hodin a snažili se získat co nejvíce poznatků o práci ve škole. O jejich uznání svědčí i děkovný dopis zaslaný z Japonska našemu pedagogickému sboru.

V roce 1993 byla zrušena ZŠ ana Riegrově ulici. V důsledku toho k nám přecházejí noví žáci i učitelé. Prostory v naší budově ale nestačí pro všechny, proto se některé třídy 1.stupně dále učí v budově na Riegrově ulici. To působí značné potíže. Vyučující i žáci musí přecházet během přestávek na hodiny jazyků a tělesné výchovy z jedné budovy do druhé. Po dopoledním vyučování musí odvádět učitelé žáky z Riegrovy ulice na oběd do školní jídelny na Smíškově ulici a potom se zase vracejí zpět do školní družiny na Riegrově ulici. Tato situace trvá dodnes. Byl vypracován projekt na nástavbu školní budovy na ulici Smíškova, kde by vznikly nové učebny. To by umožnilo sloučit obě budovy školy do jedné a situace by se vyřešila. Bohužel se zatím nepodařilo získat finanční zabezpečení stavby.

Ve školním roce 2002/2003 nastaly dvě významné skutečnosti, paní učitelky 1. stupně se zapojily do vzdělávacího programu "Tvořivá škola" a začala družba se ZŠ J. A. Komenského v Seredi, ke které se postupně přidaly město Tišnov a další školy.

Školní rok 2004/2005 byl opět pro školu důležitý. Poprvé byla otevřena třída s vyšší hodinovou dotací anglického jazyka. Tato je pak otevírána každý rok.

Dne 4.9. 2006 byla slavnostně otevřena nová tělocvična, která má parametry sportovní haly. Byla postavena na zahradě školy, bohužel i na místě, kde stával skleník.

Další významnou změnu přinesl školní rok 2007/2008, kdy škola začala učit podle svého vzdělávacího plánu nazvaného "Škola pro život".

 

 

 

 

Ředitelé školy:

1939 -        30.4.1951            Augustin Škorpík

1.5.1951 - 31.7.1951             pověřen Vladimír Bílý

1.8.1951 - 31.8.1953             Jan Tálský

1.9.1953 -   1.4.1955             Richard Janků

1.4.1955 -   8.1.1963             Jan Tálský

9.1.1963 - 30.6.1967             Anastáz Soška

1.7.1967 - 30.6.1990             Miloslav Pokorný

1.9.1990 - 30.6.2008             Karel Šudák

1.9.2008                                   Mgr. Michal Komprs

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU