POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE

 

1. Oficiální název organizace: Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení: Základní školy Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace byla zřízena městem Tišnovem 1. 1. 1995. Byla zřízena jako příspěvková organizace města Tišnova, jejíž hlavní činností je poskytování základního vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škola má postavení právnické osoby. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Při výkonu samostatné působnosti se příspěvková organizace řídí zákony a všeobecně závaznými předpisy. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou města Tišnova.
Zřizovatel: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, okres Brno - venkov, IČO 00282707
Nadřízený orgán: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337

 

3. Organizační struktura: Je součástí Organizačního řádu školy a naleznete ji zde.

 

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Základní škola Tišnov, p. o., Smíškova 840, 666 01 Tišnov
4.2. Adresa sekretariátu pro osobní návštěvu: Základní škola Tišnov, p. o., Smíškova 840, 666 01 Tišnov
4.3. Úřední hodiny: denně 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00, v případě hlavních a vedlejších prázdnin jsou úřední hodiny upraveny a zveřejněny na vývěsce školy a webových stránkách školy
4.4. Telefonní čísla: telefonní čísla naleznete zde
4.5. Adresa internetové stránky: www.zssmiskova.cz
4.6. Adresa e-podatelny: zssmiskova@zssmiskova.cz
4.7. ID datové schránky: mfr34yc
4.8. Další elektronické adresy: naleznete zde

 

5. Případné platby lze poukázat na účet: 

    1359080339/0800 (škola), 182-1359080339/0800 (školní jídelna)

 

6. IČO: 49459708

 

7. DIČ: CZ49459708

 

8. Dokumenty: Všechny jsou k nahlédnutí v ředitelně školy

8.1. Seznam hlavních dokumentů: ŠVP "Škola pro život", Výroční zpráva za školní rok 2018/2019, Organizační řád
8.2. Rozpočet: naleznete na https://www.tisnov.cz/rozpocet-hospodareni-mesta-2019

 

9. Žádost o informace: Informace získáte na základě žádosti v ředitelně školy

 

10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti a další jiná podání (tj. stížnosti, návrhy, podněty, apod.) lze podat:

- v písemné formě (osobně podat písemné vyhotovení či zaslat písemné vyhotovení) na adresu sídla školy (Základní škola Tišnov, Smíškova, p. o., Smíškova 840, 666 01 Tišnov)

- ústně do protokolu na sekretariátě (Základní škola Tišnov, Smíškova p. o., Smíškova 840, 66601 Tišnov)

- elektronicky na adresu zssmiskova@zssmiskova.cz

 

11. Opravné prostředky: Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Tišnov, Smíškova, p. o., kterému se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí. Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání školou. Ve svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. Škola je povinna se tímto rozhodnutím řídit. Toto rozhodnutí je konečné, nelze se proti němu odvolat, pouze je možné přezkoumání soudem v rámci správního soudnictví. V ostatních případech správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem rovněž Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení a to zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Základní školy Tišnov, Smíškova, p. o.

 

12. Formuláře: Nejdůležitější formuláře naleznete zde.

 

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací: Tyto informace získáte v kanceláři školy

 

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

• Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
• Vyhláška č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění
• Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
• Vyhláška č. 16/2005 Sb., ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku
• Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím
• Všechny zákony a předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí, jsou uloženy v ředitelně školy a jsou k nahlédnutí.

14.2. Vydané právní předpisy: Směrnice školy - k nahlédnutí v ředitelně školy

 

15. Úhrady za poskytování informací (sazebník): Poskytují se zdarma

 

16. Licenční smlouvy:

 

17. Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.: naleznete zde

 

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU